سید علی سیدین

مشخصات کاربر (رزومه)

نام و نام خانوادگی

سید علی سیدین

نوع کاربر

مرد

استان

تهران

فعالیت اکنون

دانشجو